西暦: 1528年 〜 1582年

地域: 日本

明智光秀

関連情報: Wikipediaツイート で「明智光秀」を調べる

関連する歴史年表: 英雄たちの選択「北政所と淀殿“女の戦い”の真実」関連の年表本能寺の変から関ヶ原の戦いまでへうげもの関連年表NHK大河『軍師官兵衛』の年表長宗我部元親の戦い豊臣秀吉の経済力織田信長の「天下布武」への道江〜姫たちの戦国〜


グラフと表の条件設定
項目の重要度と地域で以下のグラフと表に出力するデータ数を絞り込むことができます。
重要度 :   すべて  重要  重要+普通
地域 :   すべて  日本  欧米  東アジア  西アジア

グラフ: 「明智光秀」と同時代の人物

項目メニューに戻る

グラフ: 「明智光秀」と同時代の出来事

項目メニューに戻る

表: 「明智光秀」と同時代の人物

狩野正信 1434年 〜 1530年 日本
宗長 1448年 〜 1532年 日本
尼子経久 1458年 〜 1541年 日本
足利政氏 1462年 〜 1531年 日本
エラスムス 1469年 〜 1536年 ヨーロッパ
ピサロ 1470年 〜 1541年 ヨーロッパ
デューラー 1471年 〜 1528年 ヨーロッパ
以天宗清 1472年 〜 1554年 日本
王陽明(王守仁) 1472年 〜 1528年 東アジア
コペルニクス 1473年 〜 1543年 ヨーロッパ
ラス・カサス 1474年 〜 1566年 ヨーロッパ
ミケランジェロ 1475年 〜 1564年 ヨーロッパ
大内義興 1477年 〜 1528年 日本
上杉定実 1478年 〜 1550年 日本
バーブル 1483年 〜 1530年 南アジア、東南アジア
マルティン・ルター 1483年 〜 1546年 ヨーロッパ
ツヴィングリ 1484年 〜 1531年 ヨーロッパ
細川高国 1484年 〜 1531年 日本
コルテス 1485年 〜 1547年 ヨーロッパ
足利高基 1485年 〜 1535年 日本
北条氏綱 1487年 〜 1541年 日本
上杉朝興 1488年 〜 1537年 日本
長尾為景 1489年 〜 1542年 日本
長野業正(長野業政) 1491年 〜 1561年 日本
ヘンリー8世 1491年 〜 1547年 ヨーロッパ
イグナティウス・ロヨラ 1491年 〜 1556年 ヨーロッパ
北条幻庵(長綱) 1493年 〜 1589年 日本
武田信虎 1494年 〜 1574年 日本
斎藤道三 1494年 〜 1556年 日本
フランソワ1世 1494年 〜 1547年 ヨーロッパ
スレイマン1世 1494年 〜 1566年 地中海、西アジア
六角定頼 1495年 〜 1552年 日本
後奈良天皇 1496年 〜 1557年 日本
太原雪斎 1496年 〜 1555年 日本
大井夫人 1497年 〜 1552年 日本
毛利元就 1497年 〜 1571年 日本
カール5世 1500年 〜 1558年 ヨーロッパ
李退渓 1501年 〜 1570年 東アジア
三好元長 1501年 〜 1532年 日本
武野紹鴎 1502年 〜 1555年 日本
武野紹鷗 1502年 〜 1555年 日本
雪村周継 1504年 〜 1589年 日本
フランシスコ・ザビエル 1506年 〜 1552年 ヨーロッパ
大内義隆 1507年 〜 1551年 日本
山科言継 1507年 〜 1579年 日本
足利晴氏 1508年 〜 1560年 日本
カルヴァン 1509年 〜 1564年 ヨーロッパ
長尾晴景 1509年 〜 1553年 日本
松永久秀 1510年 〜 1577年 日本
足利義晴 1511年 〜 1550年 日本
織田信秀 1511年 〜 1551年 日本
真田幸隆 1513年 〜 1574年 日本
今川氏輝 1513年 〜 1536年 日本
細川晴元 1514年 〜 1563年 日本
北条綱成 1515年 〜 1587年 日本
北条氏康 1515年 〜 1571年 日本
メアリ1世 1516年 〜 1558年 ヨーロッパ
正親町天皇 1517年 〜 1593年 日本
カトリーヌ・ド・メディシス 1519年 〜 1589年 ヨーロッパ
今川義元 1519年 〜 1560年 日本
今井宗久 1520年 〜 1593年 日本
陶晴賢 1521年 〜 1555年 日本
武田信玄 1521年 〜 1573年 日本
三好長慶 1522年 〜 1564年 日本
千利休 1522年 〜 1591年 日本
柴田勝家 1522年 〜 1583年 日本
上杉憲政 1523年 〜 1579年 日本
上杉朝定 1525年 〜 1546年 日本
張居正 1525年 〜 1582年 東アジア
松平広忠 1526年 〜 1549年 日本
長尾政景 1526年 〜 1564年 日本
斎藤義龍 1527年 〜 1561年 日本
柳生宗厳(石舟斎) 1527年 〜 1606年 日本
フェリペ2世 1527年 〜 1598年 ヨーロッパ
種子島時堯 1528年 〜 1579年 日本
明智光秀 1528年 〜 1582年 日本
ボーダン 1530年 〜 1596年 ヨーロッパ
イヴァン4世(雷帝) 1530年 〜 1584年 ロシア
上杉謙信 1530年 〜 1578年 日本
大友義鎮(大友宗麟) 1530年 〜 1587年 日本
モンテーニュ 1533年 〜 1592年 ヨーロッパ
オラニエ公ウィレム(オレンジ公ウィリアム) 1533年 〜 1584年 ヨーロッパ
小早川隆景 1533年 〜 1597年 日本
大村純忠 1533年 〜 1587年 日本
朝倉義景 1533年 〜 1573年 日本
島津義久 1533年 〜 1611年 日本
エリザベス1世 1533年 〜 1603年 ヨーロッパ
織田信長 1534年 〜 1582年 日本
島津義弘 1535年 〜 1619年 日本
荒木村重 1535年 〜 1586年 日本
足利義輝 1536年 〜 1565年 日本
近衛前久 1536年 〜 1612年 日本
足利義昭 1537年 〜 1597年 日本
豊臣秀吉 1537年 〜 1598年 日本
前田利家 1538年 〜 1599年 日本
北条氏政 1538年 〜 1590年 日本
長宗我部元親 1539年 〜 1599年 日本
ヴァリニャーニ(バリニャーノ) 1539年 〜 1606年 日本
前田玄以 1539年 〜 1602年 日本
北条氏照 1540年 〜 1590年 日本
豊臣秀長 1540年 〜 1591年 日本
足利義氏 1541年 〜 1583年 日本
エル・グレコ 1541年 〜 1614年 ヨーロッパ
北条氏邦 1541年 〜 1597年 日本
アクバル 1542年 〜 1605年 南アジア、東南アジア
中川清秀 1542年 〜 1583年 日本
徳川家康 1542年 〜 1616年 日本
ドレーク 1543年 〜 1596年 ヨーロッパ
狩野永徳 1543年 〜 1590年 日本
顕如(光佐) 1543年 〜 1592年 日本
古田織部 1544年 〜 1615年 日本
北条氏規 1545年 〜 1600年 日本
李舜臣 1545年 〜 1598年 東アジア
浅井長政 1545年 〜 1573年 日本
増田長盛 1545年 〜 1615年 日本
黒田官兵衛 1546年 〜 1604年 日本
武田勝頼 1546年 〜 1582年 日本
最上義光 1546年 〜 1614年 日本
浅野長政 1547年 〜 1611年 日本
お市 1547年 〜 1583年 日本
真田昌幸 1547年 〜 1611年 日本
織田有楽斎 1547年 〜 1621年 日本
セルバンテス 1547年 〜 1616年 ヨーロッパ
北政所 1548年 〜 1624年 日本
本多忠勝 1548年 〜 1610年 日本
斎藤竜興 1548年 〜 1573年 日本
松浦鎮信 1549年 〜 1614年 日本
シャルル9世 1550年 〜 1574年 ヨーロッパ
誠仁親王 1552年 〜 1586年 日本
今井宗薫 1552年 〜 1627年 日本
マテオ・リッチ(利瑪竇) 1552年 〜 1610年 東アジア
高山右近 1552年 〜 1615年 日本
毛利輝元 1553年 〜 1625年 日本
アンリ4世 1553年 〜 1610年 ヨーロッパ
角倉了以 1554年 〜 1614年 日本
ヤン・ヨーステン(耶楊子) 1556年 〜 1623年 日本
藤堂高虎 1556年 〜 1630年 日本
上杉景勝 1556年 〜 1623年 日本
織田信忠 1557年 〜 1582年 日本
本阿弥光悦 1558年 〜 1637年 日本
織田信雄 1558年 〜 1630年 日本
小西行長 1558年 〜 1600年 日本
ヌルハチ(太祖) 1559年 〜 1626年 東アジア
狩野山楽 1559年 〜 1635年 日本
大谷吉継 1559年 〜 1600年 日本
松平信康 1559年 〜 1579年 日本
石田三成 1560年 〜 1600年 日本
直江兼続 1560年 〜 1619年 日本
フランシス・ベーコン 1561年 〜 1626年 ヨーロッパ
吉川広家 1561年 〜 1625年 日本
藤原惺窩 1561年 〜 1619年 日本
福島正則 1561年 〜 1624年 日本
井伊直政 1561年 〜 1602年 日本
加藤清正 1562年 〜 1611年 日本
北条氏直 1562年 〜 1591年 日本
徐光啓 1562年 〜 1633年 東アジア
万暦帝(神宗) 1563年 〜 1620年 東アジア
ガリレオ=ガリレイ 1564年 〜 1642年 ヨーロッパ
ウィリアム・アダムズ(三浦按針) 1564年 〜 1620年 日本
シェークスピア 1564年 〜 1616年 ヨーロッパ
池田輝政 1564年 〜 1613年 日本
真田信之 1566年 〜 1658年 日本
ジェームズ1世 1566年 〜 1625年 ヨーロッパ
伊達政宗 1567年 〜 1636年 日本
有馬晴信 1567年 〜 1612年 日本
姜沆(きょうこう、カンハン) 1567年 〜 1618年 東アジア
真田信繁 1567年 〜 1615年 日本
黒田長政 1568年 〜 1623年 日本
豊臣秀次 1568年 〜 1595年 日本
金地院崇伝 1569年 〜 1633年 日本
淀殿 1569年 〜 1615年 日本
末吉孫左衛門 1570年 〜 1617年 日本
常高院(初) 1570年 〜 1633年 日本
アッバース1世 1571年 〜 1629年 地中海、西アジア
支倉常長 1571年 〜 1622年 日本
柳生宗矩 1571年 〜 1646年 日本
松永貞徳 1571年 〜 1653年 日本
宇喜多秀家 1572年 〜 1655年 日本
崇源院(江) 1573年 〜 1626年 日本
沢庵 1573年 〜 1645年 日本
島津家久 1574年 〜 1638年 日本
ルーベンス 1577年 〜 1640年 ヨーロッパ
徳川秀忠 1579年 〜 1632年 日本
小早川秀秋 1582年 〜 1602年 日本
項目メニューに戻る

表: 「明智光秀」と同時代の出来事

毛利元就、家督を継承する 1523年 日本
北条氏綱、伊勢氏から北条氏に改称 1523年 日本
寧波の乱 1523年 日本
武田信虎、扇谷上杉朝興の援軍として、関東を転戦(この時、岩付城を攻略) 1524年 日本
ドイツ農民戦争 1524年 〜 1525年 ヨーロッパ
北条氏綱、太田資高の内応を誘い、江戸城を奪う 1524年 日本
北条氏綱、白子原の戦いで扇谷上杉朝興に敗れる 1525年 日本
鎌倉の鶴岡八幡宮焼失 1526年 日本
バーブル、即位(ムガル帝国を建国) 1526年 〜 1530年 南アジア、東南アジア
細川高国政権、崩壊 1526年 日本
ムガル帝国建国 1526年 南アジア、東南アジア
石見銀山発見 1526年 日本
『今川仮名目録』制定 1526年 日本
パーニーパットの戦い 1526年 南アジア、東南アジア
スレイマン1世(オスマン帝国)、ウィーン包囲(第一次ウィーン包囲) 1529年 ヨーロッパ
小沢原の戦い 1530年 日本
武田信虎、扇谷上杉朝興の斡旋で、前関東管領の山内上杉憲房の未亡人を側室に迎える 1530年 日本
トゥングー朝、成立(ミャンマー) 1531年 〜 1752年 南アジア、東南アジア
一条鞭法、施行 1531年 東アジア
細川高国、天王寺の戦いに敗れて自害 1531年 日本
武田信虎に対して、飯富虎昌、栗原兵庫、今井信元らが反乱を起こすが、信虎に撃破され、翌年、鎮圧される。信虎、甲斐統一完了。 1531年 〜 1532年 日本
上杉憲政、上杉憲寛を追放して、山内上杉氏の当主になる 1531年 日本
法華一揆 1532年 日本
鶴岡八幡宮の造営始まる 1532年 日本
武田信虎の嫡男、武田太郎(武田信玄)、扇谷上杉朝興の娘を娶る 1533年 日本
ピサロ、インカ帝国を滅ぼす 1533年 中南米
イエズス会、結成 1534年 ヨーロッパ
ヘンリ8世、首長法を発布(イギリス国教会成立) 1534年 ヨーロッパ
北条氏綱、今川氏輝の要請で、武田信虎勢と甲斐の郡内山中で戦う 1535年 日本
スレイマン1世、仏にカピチュレーションを認める 1535年 地中海、西アジア
天文法華の乱 1536年 日本
駿河守護の今川氏輝死去。今川氏で内乱が勃発し(花倉の乱)で、今川義元が勝者になる 1536年 日本
(武田信玄)元服し、武田晴信と名乗る 1536年 日本
長尾為景、長男の長尾晴景に家督を譲る 1536年 日本
伊達稙宗、『塵芥集』を定める 1536年 日本
武田信虎の娘が今川義元に嫁ぎ、甲駿同盟が成立 1537年 日本
扇谷上杉朝興死去。家督は朝定が継ぐ 1537年 日本
7月、北条氏綱、扇谷上杉氏の本拠、河越城を奪う 1537年 日本
河東一乱 1537年 日本
北条氏綱、松戸台で小弓公方の足利義明勢と戦う(第1次国府台合戦) 1538年 日本
プレヴェザの海戦 1538年 地中海、西アジア
北条氏綱、娘を古河公方、足利晴氏の正室とする。その結果、北条氏は足利家の「ご一家」となる 1539年 日本
鶴岡八幡宮の正殿遷宮(落成式)が行われる 1540年 日本
カルヴァン、ジュネーブ(スイス)で宗教改革(神政政治)をはじめる 1541年 ヨーロッパ
北条氏綱、死去 1541年 日本
武田晴信(のちの信玄)、父の信虎を駿河に追放し、家督を手に入れる 1541年 日本
斎藤利政(道三)、美濃を押領する 1542年 日本
生野銀山、発見 1542年 日本
鉄砲伝来 1543年 日本
トリエント公会議 1545年 〜 1563年 ヨーロッパ
ポトシ銀山、発見 1545年 中南米
北条氏康、河越夜戦で、古河公方(足利晴氏)、山内上杉氏(上杉憲政)、扇谷上杉氏(上杉朝定)連合軍を撃破 1546年 日本
シュマルカルデン戦争 1546年 〜 1547年 ヨーロッパ
織田信秀、美濃の斎藤道三を攻めるも大敗(加納口の戦い) 1547年 日本
(武田信玄)「甲州法度之次第」を定める 1547年 日本
松平広忠、今川義元に息子の竹千代(徳川家康)を人質に送ったが、途中で織田信秀に奪われる 1547年 日本
上田原の戦い 1548年 日本
塩尻峠の戦い 1548年 日本
長尾景虎(上杉謙信)、兄の長尾晴景から家督を受け継ぎ、越後守護代となる 1548年 日本
小豆坂の戦いで、今川義元、織田信秀を破る 1548年 日本
今川義元、安祥城を落とし、城主、織田信広(織田信秀の子)を捕らえ、竹千代(徳川家康)と交換する 1549年 日本
織田信長、斎藤道三の娘(濃姫)を室に迎える 1549年 日本
細川晴元、江口の戦いで三好長慶に大敗 1549年 日本
フランシスコ・ザビエル、来日 1549年 日本
戸石崩れ 1550年 日本
織田信長、父(織田信秀)の死により、家督を継承 1551年 日本
陶晴賢、大内義隆を滅ぼす 1551年 日本
山内上杉憲政、長尾景虎を頼って、越後に落ちる 1552年 日本
北条氏康、甥の足利義氏を古河公方に擁立 1552年 日本
第1回川中島の戦い 1553年 日本
甲相駿三国同盟、成立 1554年 〜 1569年 日本
前古河公方、足利晴氏が挙兵するが、北条氏康に敗れて捕らえられ、相模の波多野に幽閉される 1554年 日本
厳島の戦い 1555年 日本
アウグスブルクの和議 1555年 ヨーロッパ
第2回川中島の戦い 1555年 日本
アクバル、即位 1556年 〜 1605年 南アジア、東南アジア
斎藤道三、息子の斎藤義龍に討たれる(長良川の戦い) 1556年 日本
長尾景虎(上杉謙信)、出家するため高野山へ向かう 1556年 日本
フェリペ2世、即位 1556年 〜 1598年 ヨーロッパ
第3回川中島の戦い 1557年 日本
北条氏康、永禄2年(1559年)頃には上野を勢力下におさめる 1559年 日本
長尾景虎(上杉謙信)、二度目の上洛。将軍、足利義輝から関東管領任命の内示を受ける 1559年 日本
北条氏康、家督を嫡子、北条氏政に譲る。しかし、この後も、氏康が軍政を手動する。 1559年 日本
武田晴信、信玄と号す 1559年 日本
統一法、制定される(英) 1559年 ヨーロッパ
長宗我部元親、家督相続 1560年 日本
桶狭間の戦い 1560年 日本
上杉謙信(長尾景虎)、関東管領となる 1561年 日本
第4回川中島の戦い 1561年 日本
上杉謙信、関東に侵攻し、小田原城を攻める 1561年 日本
ユグノー戦争 1562年 〜 1598年 ヨーロッパ
武田・北条連合軍、上杉謙信方の松山城を攻略する 1563年 日本
第5回川中島の戦い 1564年 日本
アクバル、ジズヤを廃止 1564年 南アジア、東南アジア
三好長慶、死去 1564年 日本
13代将軍、足利義輝、殺害される 1565年 日本
武田信玄、箕輪城を落とし、西上野を掌握 1566年 日本
武田義信(信玄嫡男)、死去(自刃か) 1567年 日本
織田信長、美濃攻略 1567年 日本
武田信玄、駿河侵攻はじめる 1568年 日本
オランダ独立戦争 1568年 〜 1609年 ヨーロッパ
織田信長、足利義昭を奉じて、京都に入る 1568年 日本
三増峠の戦い 1569年 日本
武田信玄、小田原城包囲 1569年 日本
姉川の戦い 1570年 日本
石山戦争(石山合戦) 1570年 〜 1580年 日本
スペイン、マニラ建設 1571年 南アジア、東南アジア
レパント海戦 1571年 地中海、西アジア
比叡山焼き討ち 1571年 日本
北条氏康、死去 1571年 日本
張居正の改革 1572年 〜 1582年 東アジア
サン・バルテルミの虐殺 1572年 ヨーロッパ
三方原の戦い 1572年 日本
羽柴秀吉(豊臣秀吉)、近江に長浜城を築城 1573年 日本
武田信玄、信濃の駒場で没す 1573年 日本
織田信長、15代将軍 足利義昭を追放し、室町幕府滅亡 1573年 日本
浅井氏滅亡 1573年 日本
織田信長、長島一向一揆を鎮圧 1574年 日本
長篠の戦い 1575年 日本
織田信長、越前一向一揆を鎮圧 1575年 日本
長宗我部元親、土佐統一 1575年 日本
織田水軍、毛利水軍に敗れる(第一次木津川口の海戦) 1576年 日本
織田信長、安土城を築城 1576年 〜 1579年 日本
荒木村重(摂津)、織田信長に謀反 1578年 〜 1579年 日本
織田水軍、大砲を搭載した大型船で毛利水軍を破る(第二次木津川口の海戦) 1578年 日本
安土宗論 1579年 日本
織田信雄(織田信長の次男)、伊賀に侵攻(第一次天正伊賀の乱) 1579年 日本
ユトレヒト同盟 1579年 ヨーロッパ
顕如、石山本願寺から退去(石山戦争、おわる) 1580年 日本
秀吉、織田信長から生野銀山を与えられる 1580年 日本
スペイン(フェリペ2世)、ポルトガル王国を併合 1580年 〜 1640年 ヨーロッパ
京都御馬揃え 1581年 日本
第二次天正伊賀の乱 1581年 日本
オランダ、独立宣言 1581年 ヨーロッパ
織田信長、武田氏(武田勝頼)を滅ぼす 1582年 日本
本能寺の変 1582年 日本
山崎の戦い 1582年 日本
天正少年使節、派遣される 1582年 〜 1590年 日本
太閤検地 1582年 〜 1598年 日本
賎ヶ嶽の戦い 1583年 日本
豊臣秀吉、大坂城を築城 1583年 〜 1585年 日本
スペイン人、平戸に来航 1584年 日本
羽柴秀吉(豊臣秀吉)、関白に就任 1584年 日本
小牧・長久手の戦い 1584年 日本
豊臣秀吉、九州に惣無事令を下す 1585年 日本
豊臣秀吉、四国平定 1585年 日本
豊臣秀吉、紀伊平定(根来・雑賀一揆を平定) 1585年 日本
秀吉、豊臣姓を賜り、太政大臣に就任 1586年 日本
豊臣秀吉、九州平定 1587年 日本
バテレン追放令 1587年 日本
北野大茶会 1587年 日本
項目メニューに戻る

関連情報: Wikipediaツイート で「明智光秀」を調べる

「明智光秀」の関連ノート

【淀川の城】関ヶ原の戦いにおいて、大坂城・伏見城がよく出てくるが、このラインを眺めてみると、淀川およびその上流に有名な城が並んでいることが分かる。

まず、北流する宇治川が西流するポイントに、伏見城 http://rekius.com/notes/1146 とその(南)対岸の向島城 http://rekius.com/notes/1167 があり、その南側には巨大な巨椋池が広がっていた。

宇治川に沿って下流に進むと、京都方面から桂川が、奈良方面から木津川が宇治川に合流する。ここに淀古城 http://rekius.com/notes/1009 があった(巨椋池の西端に位置する)。

淀川を下ると、右手の隘路に山崎があり、天王山の西麓 http://rekius.com/notes/465 で山崎の戦いがあった(明智光秀 vs 羽柴秀吉)。
さらに下って、大阪湾に注ぐ河口部に大坂城 http://rekius.com/notes/841 がある。

実際、豊臣秀吉は大坂城・伏見城ライン上を中心に居城を転々としたことからも、京阪をつなぐこのラインが重要だったことが分かる。
そして、関ヶ原の戦いの緒戦でも、このライン上を維持するため、石田三成ら西軍は伏見城を大軍で囲んで、伏見城を落城させた。

淀川の城

作成日:2014/12/20 , 地図あり, by rekius 開く

山崎の戦い 淀城 大坂城 淀川 伏見城 伏見城の戦い 淀川の城 大阪府 高槻市

<p>大河、ついに信長の野望が潰えてしまいましたね。</p>
<p>濃姫が本能寺の変で亡くなったことはありえないというのが歴史家の見方のようですが、まあ、この辺は脚色ということで。</p>
<p>御着の殿もお亡くなりになったわけですが、もしや最後の最後でちゃぶ台をひっくり返すのではないかと思わせる素晴らしい演技でした(結果としては、あっさり旅立たれてしまいましたが)。</p>
<p>このあと、信長後継者戦争がはじまりますが、それはまた今週日曜のお楽しみに。</p>
<p>今週の年表は明智光秀と他の人物たちの年齢差です。光秀と信長はちょうど一回り違うことが分かりますね。光秀が信長に仕えるのが信長の上洛(1568年)の頃なので、ちょうど40歳くらいです。信長の下で懸命に働くこと14年、手柄を立てて存分に取り立てられて本能寺に至るという結末でした。</p>
<div> </div>
<p>さて、ちょうどこの頃、西欧では、スペインの黄金時代が黄昏を迎えつつありました。</p>
<p>信長の京都上洛と同じ年(1568年)、オランダはスペインの経済的、宗教的な圧政に対抗すべく立ち上がり、オランダ独立戦争がはじまりました。</p>
<p>本能寺の変の前年(1581年)、オランダはついにオランダ独立宣言を発して、オランダ連邦共和国を建国します。その後、スペインは無敵艦隊がエリザベス女王のイギリス海軍に敗れて、坂道を転げ落ちていくのですが、まあ、それはもうちょっと先の話です。</p>
<p>日本と同じように、西欧もまたどこへ流れ着くか分からない状態だったのです。</p>

作成日:2014/7/14 , by rekius 開く

【淀城北側から天王山(山崎)方面を撮影】<p>淀城北側の宮前橋から天王山方面を撮影。淀川の位置関係から中央の山のどちらかが天王山と思われる。<br>本能寺の変(1582年)の後、羽柴秀吉が中国大返しで京に戻ってきて、明智光秀と戦ったのが山崎の戦い。</p>
<p>秀吉の本陣は天王山の宝積寺に本陣を置いたので、当時、ここから眺めていれば、天王山の山麓の戦いが見えていたかもしれない。</p>

淀城北側から天王山(山崎)方面を撮影

作成日:2014/7/8 , 地図あり・方位あり・方位あり, by fuji3zpg 開く

山崎の戦い 淀城 山崎の戦いゆかりの地 淀川の城 京都府 京都市

【英雄たちの選択、本能寺の変の番組を放送!】<p>数日前に、本能寺の変の謎に迫る文書が見つかったと話題になりました。<br><a>本能寺の変直前の手紙 長宗我部元親、信長に恭順の姿勢 </a></p>
<p> 偶然かどうかは知りませんが、7月3日(木)20-21時に英雄たちの選択で「明智光秀・本能寺への葛藤」が放送されます。当番組のページには、「最新の研究から浮かび上がる光秀の決断の真相とは?」と書いてあるだけなので、新文書の扱いはどうなのかは分かりません。<br>http://www4.nhk.or.jp/heroes/x/2014-07-03/10/5923/</p>
<p> 本能寺の変は、明智光秀の謀反の動機を巡って、いろいろ説があります。<br>この動機の詮索は、多くの人を虜にしてきました。</p>
<p>どんな説があり、なぜ光秀は謀反したのか、番組で解説があるはず。<br>ということで、7・3はいざ本能寺!</p>
<div> </div>

英雄たちの選択、本能寺の変の番組を放送!

作成日:2014/6/29 , 地図あり, by rekius 開く

京都府 京都市

【山崎城】中腹の展望台。解説版が置いてあり、よく分かった。写真中央の右に伸びる道路が京滋バイパスで、その左線上に小泉川がある。この川で両軍が激突した(手前が羽柴秀吉軍、奥が明智光秀軍)。<br><br>なお、天王山から東に約3.5kmに淀城が、北東約3kmの勝竜寺城(光秀本陣)があった。

作成日:2013/2/12 , by fuji3zpg 開く

山崎の戦いゆかりの地 淀川の城

ノートのタグ

ニュース 人物記事 動画
戦国 幕末維新

ノートまとめのタグ

江戸城 大坂城 竹田城
二条城 鎌倉 神奈川
東京 京都 静岡

歴史年表のタグ

源平 戦国 幕末維新
ギリシア・ローマ 大航海時代 ナポレオン
モンゴル 近代 近代日本

項目のカテゴリー

人物 出来事
ノート【更新順】
コルク社主催の伊東潤氏の第3回読者会に参加
江戸東京たてもの園を訪問
コルク社主催の伊東潤氏の第2回読者会に参加
もっと見る
ノートまとめ【更新順】
関ヶ原の戦いの動画
淀川の城
姫路城大天守の昼・夕暮れ・ライトアップ!
もっと見る
歴史年表【更新順】
『おんな城主 直虎』年表
花燃ゆ第2回「波乱の恋文」
歴史家・歴史小説家とその時代
もっと見る
特集
関ヶ原の戦い
幕末維新
文明論
北条早雲
人物【更新順】
子母澤寛
周布政之助
小田村伊之助
もっと見る
出来事【更新順】
令和に改元決定
パナマ文書の公表
熊本地震 (2016年)
もっと見る
世界史古代概論
世界史古代概略
ローマと前漢、不思議な成立の符合
古代の日本と西欧
戦国のはじまり
早雲時代の魅力-室町幕府の崩壊と関東情勢-
応仁の乱に関する歴史小説(池波正太郎『賊将』)と解説書
北条早雲の生涯と伊東潤『疾き雲のごとく』-早雲の生涯を4期に分ける-
その他
2015年NHK大河「花燃ゆ」の関連情報
歴史系テレビ番組まとめ(2014年5月版)
大坂の陣で奮戦した毛利勝永の記事
お知らせ
特集ページを追加
検索ページを追加しました
ドメイン変更のお知らせ
もっと見る
Twitter logo blue 144 歴ウス
公式Twitterページ
Fb f logo  blue 144 歴ウス
公式Facebookページ
Youtube icon full color 144 歴ウス
公式YouTubeチャンネル